Waar wachten we nog op?

Het zal u niet zijn ontgaan dat de vervoerssector in zwaar weer verkeert. Voor transporteurs daalde de omzet ten opzichte van 2011 gemiddeld met 3,7 procent. Overall is in de detailhandel het volume gedaald met 3,2 procent, in de non-food detailhandel zelfs met 4,9 procent ten opzichte van 2011. Dus er is niet alleen druk op de omzet maar ook op de tarieven die worden gevraagd. In alle opzichten betekent dat dat er meer eisen worden gesteld aan de wijze waarop het vervoer van goederen dient te worden gemanaged.

Het is dan ook opmerkelijk te constateren dat een groot aantal organisaties de planning rond dit vervoersproces nog altijd handmatig uitvoert. Volgens recente schattingen op basis van de omvang van klantenbestanden van leveranciers van TMS- en ritplanningssystemen gebruikt ruim 75 procent van de organisaties in Nederland die direct of indirect met vervoer voor hun eigen organisatie te maken hebben, geen optimalisatiesoftware voor het planningsproces rond vervoer.

Dat is opmerkelijk omdat juist in een economisch klimaat als dit voor het bedrijfsleven grote belangen liggen in het efficiënt vervoeren. Zozeer zelfs dat er op zowel nationaal als Europees niveau verschillende subsidieregelingen zijn ingericht om het bedrijfsleven te stimuleren nadrukkelijk te kijken naar optimalisatie van wegvervoer. Denk bijvoorbeeld aan de Marco Polo-regeling, de milieuinvesteringsaftrek of de Dinalog-adviescheque. Alle aanleiding dus om stappen te zetten op dit terrein.

Winst behalen met optimalisatiesoftware voor ritplanning:
Als je in gesprek gaat met het bedrijfsleven over optimalisatie geven veel organisaties als eerste reactie een aantal bezwaren. Geen tijd, te druk, er mag geen geld worden uitgegeven. Opmerkelijk genoeg zijn dit juist bij uitstek terreinen waar optimalisatie verlichting biedt. En dat zit hem niet alleen in brandstofbesparingen of in CO2-uitstoot. Efficiënt zijn in vervoer heeft impact op de hele organisatie. In de regel zijn er zo’n 4 deelgebieden waarop van optimalisatie een positieve impact mag worden verwacht:

 

 • Kostenbesparing op vervoer zelf de vuistregel is dat exploitatiekosten voor een vrachtauto (brandstof, afschrijving, verzekering) tussen 70.000 en 100.000 euro per jaar bedragen. Bij bestelauto’s ligt de aanschafprijs uiteraard lager maar spreek je toch nog over zo’n 20.000 tot 30.000 euro per jaar. Bij de overstap van handmatig plannen naar optimalisatie wordt meestal een kostenreductie bereikt van 10-15 procent. Als u een wagenpark van meerdere voertuigen heeft, loopt de besparing dus al zeer snel op. Daarnaast heeft een beheersbaar proces als groot voordeel dat kostbare overuren van chauffeurs aanzienlijk minder vaak voorkomen.
   
 • Klanttevredenheid: 
  door het gebruik van optimalisatiesoftware verloopt het planningsproces aanzienlijk sneller dan voorheen. Vaak is een efficiënte planning in 5 minuten te herberekenen. En dat in een omgeving die niet als complex wordt ervaren. Verschillende optimalisatietools zijn van lieverlee zeer intuïtief en eenvoudig te bedienen.
  Dat betekent dat aanpassingen die op het laatste moment aan de planning moeten worden toegevoegd eenvoudiger kunnen worden gerealiseerd en ook dat planners meer tijd en aandacht beschikbaar krijgen voor andere taken, zoals het begeleiden van chauffeurs, informeren van klanten en oplossen van uitzonderingsgevallen. Ook wordt de planning minder afhankelijk van de kennis van een individu, deze kennis is immers geborgd in een systeem. In de praktijk wordt een dagschema dan ook veel vaker conform planning gerealiseerd dan met handmatig plannen. Het nakomen van beloftes aan klanten en het transparant informeren hebben uiteraard een zeer grote impact op klanttevredenheid.
   
 • Uitsluiting van fouten: 
  in een systeem zijn complexe randvoorwaarden als criteria in te bouwen. Tijdvensters, eisen aan het gebruikte transportmiddel worden standaard correct meegenomen. Overbelading of manco worden in de praktijk veel vaker voorkomen als gebruik wordt gemaakt van een systeem. Het is de gewoonte geworden dat deze systemen worden geïntegreerd met ERP/TMS-programma’s maar ook met de boordcomputer van de chauffeur, zodat een ieder die in het vervoersproces een rol speelt, te allen tijde op basis van de juiste informatie kan handelen.
   
 • Strategische keuzes op basis van data: 
  met name de transparantie wordt vergroot, zowel intern als extern. Dat betekent dat de logistiek manager efficiënter inzage kan geven in het verloop van het logistieke proces. De klant weet precies waar hij aan toe is. De organisatie weet welke kosten er worden gemaakt en kan bewuste keuzes maken die niet alleen worden gebaseerd op omzet maar ook op rendement. Vervanging van materieel, maatwerk afspraken met de klant, toekomstige investeringen, realisatie van service levels kunnen worden beoordeeld op basis van feiten die ook nog eens zeer eenvoudig bij elkaar worden gebracht. Dit terwijl het rapporteren op KPI’s in het geval van een handmatig proces zeer tijdrovend kan zijn

Waar wachten we nog op
Zoals eerder gememoreerd, gebruik van optimalisatiesoftware is nog niet wijdverbreid. In recente jaren is zelfs af en toe een afname gezien in het gebruik ervan. Veelal ligt de oorzaak in angst voor wat er allemaal komt kijken bij de ingebruikname van tools als deze, gecombineerd met het feit dat leveranciers zich in het verleden eerder als softwareverkoper opstelden dan als partner.

De huidige realiteit is echter dat er op dit vlak grote vooruitgang is geboekt. Een goede leverancier stuurt heden ten dage geen installatie-CD meer over de post, maar zorgt ervoor dat een fatsoenlijke implementatie plaatsvindt, waarbij alle randvoorwaarden in het systeem worden verwerkt, van specifieke klantafspraken tot integratie met bestaande systemen. De te leveren inspanning is voor de vervoerder dus minimaal, terwijl de opbrengst op vele terreinen zeer interessant is. Alle reden dus voor het bedrijfsleven voor een (hernieuwde) kennismaking met dit domein.

 

Over EVO-it
EVO informatietechnologie bv (EVO-it) is ontstaan uit belangenbehartiger EVO en ontwikkelt logistieke software voor eigen vervoerders, verladers én transportbedrijven. De mensen die bij EVO-it werken, hebben expertise opgebouwd in de logistiek én de informatietechnologie. De producten die EVO-it ontwikkelt zijn dan ook geënt op de dagelijkse logistieke praktijk in deze sectoren. EVO-it heeft op dit vlak meer dan 20 jaar ervaring en is in vele branches thuis.